iOS 16: วิธียกเลิกส่ง บนแอป เมล (Mail)

บน iOS 16 เมื่อใช้แอปเมล (Mail) คุณสามารถเรียกคืนอีเมลหลังจากส่งได้ อีกทั้งยัง ตั้งค่าการหน่วงเวลาสำหรับอีเมลทั้งหมด เพื่อให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการยกเลิกส่งอีเมลได้อีกด้วย

วิธียกเลิกส่ง

ส่งอีเมล

วิธียกเลิกส่ง

เปิดแอป Mail จากหน้าจอโฮม ต่อมา เขียนเนื้อหาอีเมลของคุณ โดยแตะ ปุุ่ม ปุ่ม [New] หรือ [Reply] จากนั้นแตะที่ปุ่ม [Send] เพื่อทำการส่งอีเมล

แตะที่ [Undo Send ]

บริเวณด้านล่างของหน้าจอ "Mailboxes" หรือ " Inbox" แตะ [Undo send] เพื่อดึงอีเมลกลับมา โดยค่าเริ่มต้น อีเมลจะถูกส่ง 10 วินาทีหลังจากที่คุณแตะปุ่มส่ง ดังนั้นคุณสามารถแตะที่ [Unsend] ภายในช่วงเวลานี้เท่านั้น

แตะที่ [Undo Send ]

ยกเลิก หรือ แก้ไข แล้วส่งอีเมลอีกครั้ง

หน้าจอแก้ไขเนื้อหาอีเมล จะปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกแตะ [Cancel] เพื่อลบฉบับร่างทิ้ง หรือ แก้ไขเนื้อหาตามต้องการ แล้วแตะที่ปุ่ม [Send] เพื่อส่งอีเมลใหม่อีกครั้ง

ยกเลิก หรือ แก้ไข แล้วส่งอีเมลอีกครั้ง

ตั้งค่าการหน่วงเวลา

ระยะการหน่วงเวลาเพื่อยกเลิกการส่งอีเมล ในค่าเริ่มต้น 10 วินาที แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เปิดแอป [Settings]

บนหน้าจอโฮม แตะแอป [Settings] เลื่อนหน้าจอลงมายังหัวข้อ [Mail] > [Undo Send Delay] ตามลำดับ

ตั้งค่าการหน่วงเวลา

เลือกระยะเวลาที่ต้องการ

เลือกระยะเวลาที่ต้องการ

แตะเลือกระยะหน่วงเวลา ที่ต้องการใช้ใน การยกเลิกการส่ง จนเครื่องหมายถูกแสดงอยู่บริเวณด้านหลัง

หากคุณเลือก [Off ] อีเมลจะถูกส่งทันที หลังจากที่คุณแตะปุ่มส่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

App ประจำเครื่อง

คุณสมบัติใหม่ใน iOS 16