iPhone 11 / ซีรีย์ X : วิธี ปิดเครื่อง

บน iPhone 8 และรุ่นก่อนหน้า คุณสามารถปิดเครื่องด้วย การกดปุ่มด้านข้าง ของ iPhone ค้างไว้ แต่หากคุณทำวิธีเดียวกันนี้ บน iPhone 11 หรือ 11 Pro และ iPhone ซีรีย์ X มันจะเป็นการเรียกใช้งาน Siri เมื่อต้องการ ปิดเครื่อง สามารถทำได้สองวิธี ดังนี้

กดปุ่มด้านข้างและปุ่มปรับระดับเสียงพร้อมกัน

เมื่อต้องการ ปิดเครื่อง iPhone X และรุ่นที่ใหม่กว่า ให้ทำการ กดค้างพร้อมกัน ที่ปุ่มปรับระดับเสียงและปุ่มด้านข้าง โดยสามารถใช้ได้ทั้ง ปุ่มเพิ่มและลดระดับเสียง ข้อควรระวังคือ เมื่อเลือก กดค้างที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อมกับปุ่มด้านข้าง เพื่อปิดเครื่อง แต่กดค้างไว้ไม่นานพอ จะเป็นการบันทึกหน้าจอแทนการปิดเครื่อง

ปิดเครื่อง

สไลด์เพื่อปิดเครื่อง

คุณสามารถปิดเครื่องได้โดยการเลื่อน [slide to power off] ไปทางด้านขวา หากต้องการเปิดเครื่องใหม่ ให้กดค้างที่ปุ่มด้านข้าง ของ iPhone

สไลด์เพื่อปิดเครื่อง

ปิดเครื่อง ผ่านทาง Settings

ดูเหมือนไม่น่าจะใช้งานได้ แต่คุณสามารถปิดเครื่องจากแอพการตั้งค่าได้ จากหน้าจอโฮม ให้เปิด[Settings] > [General] จากนั้นเลื่อนขึ้น เพื่อลงไปยังรายการ [Shut Down] แตะหนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง [slide to power off] ให้เลื่อนแถบดังกล่าวไปด้านขวา เพื่อปิดเครื่อง วิธีนี้อาจจำเป็นต้องใช้ ในเวลาที่ปุ่มด้านข้าง เสีย

ปิดเครื่องจากตั้งค่า

วิธีใช้ iPhone 11 และ iPhone ซีรีย์ X

OFFICIAL SITE