Home  >  LINE

วิธีการตั้งรหัสผ่านและ Touch ID

สำหรับ แอพพลิเคชั่น LINE คุณสามารถกำหนดรหัสผ่าน ในการเข้าถึงตัวแอพ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนั้น เข้าถึงแชทหรือบทสนทนาของคุณได้ และในการใช้งาน iPhone นั้น คุณยังสามารถตั้งค่าให้ LINE นั้นใช้งาน Touch ID แทนการป้อนรหัสผ่านทุกครั้ง ก่อนเข้าถึงโปรแกรม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นด้วย


เปิดหน้า [Settings]

go to settings

เมื่อเข้าถึงแอพ LINE แล้ว ให้แตะที่แถบรายการ [...] ด้านล่างหน้าจอ แล้วจึงแตะที่ [Settings]

แตะ [Privacy]

Privacy

จากนั้น แตะที่เมนู [Privacy]

เปิดสวิทซ์ [Passcode Lock]

switch on at passcode lock

ที่หัวข้อ [Passcode Lock] ให้ทำการเปิดสวิทซ์ เพื่อเริ่มต้นใช้งานรหัสผ่าน

ตั้งรหัสผ่าน

set passcode

หน้าจอจะแสดง ปุ่มตัวเลข ให้คุณกำหนด รหัสผ่าน 4 หลัก ตามต้องการ และไม่จำเป็นต้องตั้งค่า ให้เหมือนรหัสผ่านล็อคหน้าจอตัวเครื่อง จากนั้น กรอกรหัสผ่านอีกครั้ง เพื่อยืนยันการตั้งค่า

รหัสผ่านถูกกำหนด

use touch id

การตั้งค่า รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงแอพ เสร็จสิ้น สังเกต สวิทซ์ที่เมนูจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

และที่รายการ Use Touch ID จะถูกเปิดสวิทซ์ โดยอัตโนมัติ หากคุณมีการตั้งค่าTouch ID สำหรับ iPhone ไว้ก่อนหน้านี้ แล้ว แต่หากว่า ไม่ต้องการใช้ Touch ID เพื่อเข้าถึง LINE ให้เลือกปิดสวิทซ์ที่รายการได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน?

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ทำได้ผ่านทางหน้าจอ [Privacy ] แตะที่รายการ [Change Passcode] แล้วจึง ป้อนรหัสผ่านใหม่ ตามต้องการ

change passcode
หากลืมรหัสผ่าน

สำหรับแนวทางแก้ปัญหา ในขณะนี้ คือ ถอนการติดตั้ง LINE ออกจากตัวเครื่อง ก่อน แล้วจึงติดตั้งใหม่อีกครั้ง แต่ข้อควรระวัง ก่อนทำการถอนการติดตั้ง คือ ประวัติการสนทนา และทุกสิ่งในตัวแอพจะถูกลบทิ้งทั้งหมด

LINE